#8 10PT 6.25X3.13 WIRED TAG MANILA 1000/CS

BXPDL184K MFG #: DL1384K